A Diaper CEO on Language Talent (EN/CZ)

Managing to speak 2-3 languages is normal these days, at least among people who are not indifferent to the current and future state of the world.

The ability to communicate clearly in words and letters, particularly in English, puts us on the same starting line with a billion other “competitors”. Nothing more, nothing less. Knowledge of a language only qualifies us to enter the competition (this is intended metaphorically – not everyone is a competitive type). Many of us have been competing in this long-haul race for many years. For many of us, the race will soon end. Our children will soon approach the starting blocks.

How ready are you for this imaginary race?

Are you able to recognize, develop and measure your talent for languages?

If so, you have nothing to worry about. To continue reading this article would just be killing time. Go and take care of more important things. For example, the development of the language talent of your children.

In terms of today’s quick and painless solutions to language education, we mainly hear about how students can co-create and fulfill learning goals, how to motivate students, encourage their engagement during lessons, and how to dive into language in an entertaining way.

Here are three elementary questions that I ask students long before I go into the above-mentioned points.

Can you describe in some detail 2-3 activities for which you have talent?

How could these talents be used in learning a foreign language?

What is your personal definition of talent with languages?

My 22 years of lecturing and managerial practice tell me that clear answers to these questions are prerequisites for the successful mastering of any language. 

For an explanation, let’s take a look at the following positions of two students.

“I have a talent for languages, but no time to improve.”

“I have been studying this language for many years, but I have not really learned it.”

Two sides of the same coin, right?

How much do you believe people who answer this way?

How much do students believe in this position themselves?

The next time you are faced with this type of language mantra, don’t hesitate and immediately turn to these three elementary questions. You can choose the order of questions yourself based on the situation. Carefully write down the answers and think about them during the preparation for each of your lessons with a given student. An emphasis on recognition, development and finding a suitable way of measuring talent at the beginning of each language course will save you and your students a heap of time, money and energy that you would have to use later to motivate and engage.

Talent is in fact a big puzzle. There are many individual pieces, such as an ability to identify various scales of sounds, analytical thinking and a good memory; each of these (more or less) fit with each other. The speed at which we can solve the puzzle depends on our observational skills, systematic progress and patience when working with individual pieces.  

An example from real life? Our four-year-old Samuel started to speak in his second year. The nursery school teacher, my parents and relatives in the Czech Republic have admired and still admire his ability to clearly articulate his emotions and ideas. Very early on, he started to formulate questions at the level of child a year and a half older. This experience is nothing exceptional. My Swedish wife Petra and I know a number of bilingual couples who have had a similar experience with their young ones. Petra is more talented than I am with languages. Living seven years in Prague, she learned my native Czech such that she was correcting my grammar until just recently.

What pleases us the most with Sam is the fact that he started to speak English by himself in the last year. His vocabulary stems mainly from YouTube series for children that he likes and watches regularly. He often wants to play in English, especially his favorite “Sidewalk Cops”. Snippets of a foreign language, such as “Roger that!” or “What is it?” are used appropriately in situations where he could easily speak Swedish or Czech – his native languages. For the English language, which Petra and I speak very well, but not much at home, he has a definite sense. Moreover, he tries to bend this language to meet his needs. Sometimes, it doesn’t work, such as his “Let’s go to the on a trip”. We appreciate his efforts and, in identifying other important pieces of the language puzzle, we continue systematically and with love. One could say that Sam is creative and has a good combination of skills. This is true, but only in the area of language. In terms of building with Lego, his talents have not yet fully flourished. The grandson of an acquaintance of ours was able to assemble Lego sets meant for six-year-olds at the age of three. His language skills were not so impressive, but his creativity and combination of skills were more developed in comparison with our Sam.

Putting together the complete language puzzle for our son will take us a few more years. For a start, we have identified a few important pieces that fit perfectly with each other. Which other pieces will come next?

First discover your talents. Then master your language. I’ll show you how in our online course  “Running the Railroad“.

Martin Norling, LOS Founder & CEO

Ředitel v plenkách o talentu na jazyky

Ovládat 2-3 jazyky je v dnešní době normální. Tedy v případě, že jste člověk, kterému není lhostejný současný a budoucí stav světa. Schopnost zřetelně komunikovat slovem i písmem, a to především v angličtině, nás staví na stejnou startovní čáru s miliardou dalších “závodníků”. 

Nic víc, nic míň. 

Znalost jazyka nás k závodu (míněno metaforicky – ne každý je soutěživý typ) pouze kvalifikuje. Řada z nás tento běh na dlouhou trať již několik let absolvuje. Pro řadu z nás závod brzy skončí. Naše děti brzo do startovních bloků zakleknou.

Jak jste na pomyslný závod připraveni vy?

Dokážete rozpoznat, rozvíjet a změřit svůj talent na jazyky?

V případě, že ano, tak se nemusíte ničeho bát. Pokračovat v četbě tohoto článku by bylo jen zbytečným zabíjením času. Jděte a věnujte se důležitějším věcem. Třeba rozvoji jazykového talentu vašich dětí.

V dnešní době rychlých a rádoby bezbolestných řešení v oblasti jazykového vzdělání slyšíme především o tom, jak se studenty spoluvytvářet a naplňovat cíle výuky, jak je motivovat (motivation) a zapojit do dění v hodinách (engagement) či jak se do jazyka zábavnou formou ponořit.

Zde jsou tři elementární otázky, které kladu studentům dávno předtím, než se pustím do výše zmíněných bodů.

“Můžete podrobněji popsat 2-3 věci, na které máte talent?”

“Jak by se tento talent dal využít při studiu cizího jazyka?”

“Jaká je vaše osobní definice jazykového talentu?”

Mých 22 let lektorské a manažerské praxe říká, že jasná odpověď na tyto otázky je předpokladem k úspěšnému osvojení jakéhokoli jazyka.

Pro vysvětlení mrkněme na následující postoje dvou studentů.

“Na jazyky sice talent mám, ale na zlepšení nezbývá čas.”

“Jazyk studuji mnoho let, ale zatím jsem se ho pořádně nenaučila.”

Dvě strany jedné mince.

Jak moc věříte lidem, kteří poznámky tohoto typu trousí?

Jak moc věří tomuto postoji samotní studenti?

Příště, až vám zase někdo tento typ jazykové mantry odříká, neváhejte a okamžitě kontrujte třemi elementárními otázkami. Pořadí otázek si zvolte sami na základě dané situace. Odpovědi si pečlivě zapište a myslete na ně při přípravě každé vaší lekce s daným studentem. Důraz na rozpoznání, rozvoj a vhodný způsob měření talentu na začátku každého jazykového kurzu vám i studentovi ušetří čas, peníze a energii, kterou byste později museli vynaložit na motivaci (motivation) a zapojení (engagement).

Talent je vlastně takové velké puzzle. Mnoho jednotlivých kousků, např. nadání identifikovat různé škály zvuků, analytické myšlení nebo dobrá paměť, do sebe (více méně) zapadá. To, jak rychle dokážeme puzzle složit, záleží na naší pozorovací schopnosti, systematickém postupu a trpělivosti při práci s jednotlivými dílky.

Příklad ze života? Náš čtyřletý Samuel začal mluvit ve dvou letech. Paní učitelky ve školce, moji rodiče a příbuzní v České republice obdivovali a dodnes obdivují jeho schopnost artikulovat zřetelně své emoce a nápady. Velmi brzy začal tvořit otázky, které jsou na úrovni o rok a půl starších dětí. Tato skutečnost není sama o sobě ničím výjimečným. Moje švédská žena Petra a já známe mnoho dvoujazyčných párů, které mají se svými ratolestmi podobnou zkušenost. Petra je navíc na jazyky talentovanější než já. Mou rodnou češtinu se dokázala za 7 let v Praze naučit tak, že mi ještě donedávna opravovala gramatiku.

Co nás na Samovi těší nejvíc, je fakt, že poslední rok začal sám od sebe mluvit anglicky. Jeho slovní zásoba pochází především z youtubových seriálů pro děti, které rád a pravidelně sleduje. Často si chce v angličtině hrát, hlavně na jeho oblíbené “Sidewalk Cops”. Střípky cizího jazyka jako například “Roger that!” či “What is it?” používá správně v situacích, ve kterých by klidně mohl mluvit švédsky či česky – tedy svou rodnou řečí. Pro anglický jazyk, který Petra a já ovládáme výborně, ale doma jím moc nemluvíme, má určitý cit. Navíc tento jazyk zkouší ohýbat k obrazu svému. Ne vždy se mu to povede jako třeba ve větě “Let’s go to the on a trip.”. Samovu snahu oceňujeme a v rozpoznávání dalších důležitých dílků jeho jazykové skládačky systematicky a s láskou pokračujeme. Člověk by řekl, že Sam je kreativní a má dobré kombinační schopnosti. To je sice pravda, ale pouze v oblasti jazyka. Co se týče třeba stavebnice Lego, tam se jeho nadání neprojevuje naplno. Stejně starý vnuk naší známé dokázal ve třech letech poskládat stavebnice určené šestiletým dětem. Jazyk mu sice tolik nešel, ale jeho kreativita a kombinační schopnosti byly v porovnání s naším klukem více rozvinuté.

Složení kompletní jazykové skládačky našeho syna nám bude ještě pár let trvat. Pro začátek jsme rozpoznali pár důležitých kousků, které do sebe perfektně zapadají. Který z dílků bude ten další?

Jak rozpoznáte, rozvíjíte a měříte jazykový talent vy? V našem online kurzu “Running the Railroad” si vše můžete vyzkoušet a procvičit.

Martin Norling, LOS

The Birth of a Diaper CEO

A Diaper CEO on Building Trust Online

A Diaper CEO on Conflict & Delegation 

A Diaper CEO on Adding Value to Language Training

A Diaper CEO: Habits on Steroids

A Diaper CEO on Shy Baby

A Diaper CEO on Job Interviews

A Diaper CEO on Saving Time