Working From Home … My Castle And Soul (CZ/EN)

Tímto textem bych rád povzbudil všechny své kolegy, studenty, kamarády, příbuzné a známé.

Zkusme právě probíhající trend práce na dálku brát jako přípravu na budoucnost. No pain, no gain.   

Ne každý se může v současné době přesunout na chatu, kde je dostatek čistého vzduchu a spolehlivé internetové připojení. Pracovat z domova na 100 % se dá. Ale zvyknout si na online prostředí a naučit se efektivně fungovat v prostoru, který jsme donedávna považovali za oázu klidu, trvá dost dlouho. Rome wasn’t built in a day. 

Já se učím pracovat z domova od roku 2010. S manželkou jsme se tehdy přestěhovali z Prahy do Stockholmu. Moje milá pochází totiž ze Švédska. 

Ironií osudu je, že až v pandemickém roce 2020 mi všechno, co jsem po přesunu do země tří korunek udělal, začalo dávat smysl.  

V Praze jsem od roku 2000 pracoval jako lektor anglického jazyka a v roce 2008 jsem se stal také konzultantem obchodních a manažerských dovedností. OFFLINE. Každý týden jsem se osobně setkával se 40–50 studenty. Dvakrát do roka jsem na 2–3 dny vyjel do světa školit obchodníky a manažery z nadnárodních společností. Považoval jsem se za typického extroverta. A typical people person.

Po přestěhování do Švédska jsem začal budovat své jazykově-konzultační studio LOS. Seděl jsem doma a zkoušel učit angličtinu a češtinu. ONLINE. Ze začátku mi to vůbec nešlo. Nevěděl jsem nic o technologiích, grafickém designu, webových stránkách, natož o marketingu. A moje kancelář? Náš první byt ve Stockholmu měl 23 metrů čtverečních. Ten druhý byl o 11 metrů větší. The bigger, the better!

Stockholm Flat

V roce 2013 se nám narodil syn. První dva roky skoro vůbec nespal, protože měl příliš velké nosní a krční mandle, a v poloze ‘ležící spící’ se mu velmi špatně dýchalo. Pracovat po probdělé noci a ve stísněném prostoru, a to s manželkou vyšťavenou ještě víc, než jsem byl já, nebylo vůbec lehké. Často jsme byli s Petrou na nože. Prvních 5 let ve Švédsku bych popsal jako ‘bittersweet harmony‘. I přes všechny překážky jsem však pravidelně cvičil, poslouchal řadu inspirativních podcastů a poctivě studoval angličtinu a švédštinu. Někdy i 2–3 hodiny denně. Žil jsem ze dne na den a soustředil se pouze na to, co jsem měl pod kontrolou. Snažit se ovlinit něco, co je nad rámec mých kompetencí, bylo zbytečné a vysilující. Focus on the essentials to get things done.

V roce 2015 se situace začala pomalu zlepšovat. Přestěhovali jsme se ze Stockholmu do Norrtälje a koupili jsme si větší byt. Samuelovi mohli ve 2,5 letech odoperovat mandle, takže začal konečně pořádně spát. Najednou bylo na všechno víc času a energie. Dál jsem pokračoval v započaté práci a každodenních rutinách. Petra mi koupila kytaru a já jsem začal po mnoha letech zase hrát a skládat písničky. Postupem času jsme na sebe přestali tolik štěkat a začali se zase více tulit. Giving a man space and a guitar can be a good thing.

Norrtälje Flat #1

Dneska už bych online za offline neměnil. Nejde jen o úsporu času, ale i o kvalitu odvedené práce a intimnější vztah s mými studenty a kolegy. Nepotkáváme se sice osobně, ale i přesto se při vzájemné spolupráci cítíme bezpečně. Pohodlí našeho domova nám dodává sebevědomí a energii. My home is my castle and soul. 

Norrtälje Flat #2

Stručně řečeno, moje dosavadní zkušenost ze Stockholmu a Norrtälje mě velmi dobře připravila na situaci, kterou v současné době procházíme. Neříkám, že je práce z domova na plný úvazek pro každého, ale v  mém oboru, Training & Development, přináší online prostředí spoustu výhod. Na začátku to chce jen trochu disciplíny a nějakého koníčka, nejlépe v podobě vašeho zaměstnání, který vás dlouhodobě baví a naplňuje. 

 • No pain, no gain.
 • Rome wasn’t built in a day.
 • Be a people person.
 • The bigger, the better.
 • Focus on the essentials to get things done.
 • Giving a man space and a guitar can be a good thing. 
 • My home is my castle and soul. 

Držím palce! 

Martin Norling, LOS Founder & CEO

Working From Home … My Castle And Soul 

At the cottage in Marum

I am writing this text with the intention to give cheer to all of my colleagues, students, friends, relatives and acquaintances. Let us try to take the trend of remote work that we are currently living through as preparation for the future. No pain, no gain.

Not everyone has the freedom at present to escape to a cottage where there is all the clean air you could want and a reliable internet connection. It is possible to work 100% from home, but it can take a rather long time to get used to an exclusively online environment and learn to work effectively in what we have always considered our oases of calm. Rome wasn’t built in a day.

I have been learning to work from home since 2010. It was then that my wife and I moved from Prague to Stockholm. My significant other comes from Sweden. The irony of fate is that it took the pandemic year of 2020 for everything that I have done since moving to ‘Tre Kronor’ to finally make sense to me.

I worked as an English language teacher in Prague since 2000, and I became a sales and leadership consultant in 2008. OFFLINE. Every week, I personally met 40–50 students. Twice a year, I went out into the world to train businesspeople and managers from multinational companies for 2–3 days. I considered myself a typical extrovert, aka a ‘people person‘.

After moving to Sweden, I started building my language-consulting business LOS. I was sitting at home trying to teach English and Czech. ONLINE. At first, it just did not work. I did not know anything about technology, graphic design or websites, let alone marketing. And my office? Our first apartment in Stockholm was 23 square meters. The second one was just 11 meters bigger. The bigger, the better!

Stockholm Flat #1

In 2013, our son was born. For the first two years, he hardly slept at all because the tonsils in his nose and throat were too large. In a sleeping position, he was breathing very badly. After a sleepless night, in a cramped space, with my wife more worn out than I was, it was not at all easy to work. Petra and I were at one another’s throats all too often. I would describe our first five years in Sweden as ‘bittersweet harmony‘. Despite all of the obstacles, I exercised regularly, listened to a number of inspirational podcasts and really studied English and Swedish, sometimes 2–3 hours per day. I lived from day to day and concentrated only on what I could control. Trying to influence something that was beyond my control was unnecessary and exhausting. Focus on the essentials to get things done.

In 2015, the situation began to improve slowly. We moved from Stockholm to Norrtälje and bought a bigger apartment. At the age of 2.5 years, Samuel underwent a tonsillectomy and finally began to sleep soundly. Suddenly, there was more time and energy for everything. I continued with the work I started and my daily routines. Petra bought me a guitar and after many years I started playing and writing songs again. Over time, we stopped barking at each other so much and started cuddling again. Giving a man some space and a guitar can be a good thing. 

Norrtälje Flat #1

Today, I would not switch back from online to offline. It is not just about saving time, but also about the quality of the work and forging a more intimate relationship with my students and colleagues. While we are not meeting in person, we feel safe in our mutual endeavors. The comfort of our home gives us confidence and energy. My home is my castle and soul.

Norrtälje Flat #2

To make a long story short, my experience so far from Stockholm and Norrtälje has prepared me very well for the situation we are currently going through. I am not saying that working from home full-time is for everyone, but in the area of Training & Development, the online environment brings a wide variety of benefits. In the beginning, it takes just a little discipline and a hobby – preferably your job, which gives you joy and fulfillment for a long time.

 • No pain, no gain.
 • Rome was not built in a day.
 • Be a people person.
 • The bigger, the better.
 • Focus on the essentials to get things done.
 • Giving a man some space and a guitar can be a good thing.
 • My home is my castle and soul. 
What does ‘home’ mean to you? You can check my DIY lesson to get some food for thought. A house is not a home unless you can talk about it, right? 
 

Martin Norling, LOS Founder & CEO